Szkło borokrzemowe i jego cena

Szkło borokrzemowe to towar, który jest w tej chwili trudno dostępny na rynku, a jednocześnie zainteresowanie konsumentów wyrobami z tego materiału stopniowo rośnie. Taki stan rzeczy ma bezpośrednie przełożenie na uwarunkowania związane z poziomem cen tego tworzywa. W tym kontekście możemy zaobserwować tendencję wzrostową i możemy przypuszczać, że będzie ona miała charakter dosyć trwały. Należy założyć, że wzrost zainteresowania ze strony nabywców będzie czynnikiem decydującym i przesądzi o dalszym wzroście cen tego typu szkła.